Shop Mobile More Submit  Join Login
Psds23845 by JanePham Psds23845 by JanePham
link dow :

adf.ly/ehMnx

Hướng dẫn dowload:

Step 1: truy cập link dow và ấn nút Skip Ad ( Bỏ qua quảng cáo ) màu vàng ở góc trên phía bên phải của trang web 
Step 2: 1 trang web hiện ra, ấn chữ màu đen để dow ( xem hướng dẫn bước này ở đây i.imgur.com/gWK0qBA.png )

Finally, fav or comt if you dow 
Add a Comment:
 
:iconyingk:
YingK Featured By Owner Aug 31, 2015
xin
Reply
:icontakitorimiyuki:
TakitoriMiyuki Featured By Owner Aug 4, 2015
Xin ~~~
Reply
:iconyoonakutedo:
yoonakutedo Featured By Owner Jan 29, 2015  Student Traditional Artist
.Thanks :D 
Reply
:iconannachoi-cucheoo-147:
AnnaChoi-Cucheoo-147 Featured By Owner Dec 15, 2014  Student Interface Designer
xin ạ ^^
Reply
:iconsyanz:
syanz Featured By Owner Aug 1, 2014
done
Reply
:iconrevina20:
revina20 Featured By Owner Jun 26, 2014  Hobbyist Photographer
thanks :D
Reply
:iconlillylutasokiu:
Lillylutasokiu Featured By Owner May 30, 2014
xin nhe
Reply
:iconyoshiakayuki:
YoshiakaYuki Featured By Owner May 27, 2014
Xin nha ~
Reply
:iconkagosociu:
KagoSoCiu Featured By Owner May 21, 2014
xin <3
Reply
:icongeniedesigner:
GenieDesigner Featured By Owner Mar 9, 2014  Student Interface Designer
Xin s' ạ 
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
March 7, 2014
Image Size
62.0 KB
Resolution
550×328
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
2,944 (3 today)
Favourites
140 (who?)
Comments
10
Downloads
130
×